Koupelna a WC / Real klasik levandule

Kategorie Koupelna a WC je určena prostředkům určených pro odstraněné vodního kamene, dezinfekční prostředky, ale i osvěžovače určené pro toalety.

Pro hotely dodáváme kontrolní dezinfekční pásky.

Real klasik levandule

Real klasik levandule

Real classic spojuje sílu čisticího prášku s jemností krému, je šetrnější než prášek a přitom univerzální a spolehlivě silný. Bez velké fyzické námahy umyje i silně ušpiněné povrchy, které nelze očistit běžným způsobem. Vedle tradičního široké použití v domácnosti získává přípravek díky své všestrannosti a účinnosti stále větší spektrum užití v úklidových firmách i v průmyslu. Mírná parfemace uspěje u každého náročného uživatele. O výrobci Real jsou prostředky české společnosti Zenit, které zatočí se zaschlou špínou, usazenou nečistotou i připáleninami. Spolu se značkami Solvina, Laguna nebo Riva jsou vyráběny v Čáslavi. Úklid usnadňují už přes 20 let. Pomohou s domácím čistěním, ale i vyhoví i standardům profesionálů. Pro jejich kvalitu a spolehlivost si je oblíbili i zahraniční zákazníci. Použití: Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch a předmětů z plastických hmot. Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Obsah nebezpečných látek: Cocamide MEA, Sodium dodecylbenzensulfonate. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Signální slovo: Nebezpečí EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H301 - Toxický při požití. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H311 - Toxický při styku s kůží. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 - Dráždí kůži. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H331 - Toxický při vdechování. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Skladem ihned k odeslání
Cena s DPH: 45,- /

Kód: dro1514        

Máte-li nějaký dotaz k tomuto produktu napište nám:

Váš e-mail:   Opište kód:  

Údaje, které nám poskytnete na tomto formuláři, použijeme pro vyřízení Vašeho dotazu a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy.Vaše údaje budeme chránit. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, najdete na našich stránkách. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že můžeme zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů