Obchodní podmínky

 

Prodávající a provozovatel internetového portálu:
Provozovatel: FIKA partner s.r.o. Brusy 589, 664 84, Zastávka u Brna

IČ: 26295024 , DIČ: CZ26295024,

E-mail: fika@fika.cz, Tel: +420 731 558 625, +420 602 745 393

 

ČL. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.fila-drogerie.cz dostupný na webové stránce https://www.fila-drogerie.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
2) Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
3) Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání.


ČL. II
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito podmínkami.
2) Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli.
3) Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady.
4) Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné komerční slevy je platná po celou dobu zveřejnění.


ČLÁNEK III
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

 

A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ


1) Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží.
2) Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.
3) Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v internetovém obchodě v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cena označená na serveru jako „Cena“ je uvedena včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tato kupní cena se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
4) Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
5) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
6) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.
7) Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.


B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ


1) Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že jej zašle poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
2) Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

Zasílá – li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
3) Kupující je povinen objednané zboží převzít.
4) V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
5) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a poštovné prodávajícímu

  • platbou předem prostřednictvím převodu na účet:

        Komerční banka 27-9362300247 / 0100
        FIO banka 2600430564 / 2010
        Platby v EUR (FIO banka.sk) - 2200430565 / 2010

        a zadat příslušný variabilní symbol;

  • při převzetí zboží od dopravce, je-li zboží dodáváno smluvními dopravci.

6) Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
7) Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list.
8) Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na faktuře nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
9) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
10) Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím smluvního dopravce. Poštovné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna v internetovém obchodě.
11) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


ČLÁNEK IV
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

A. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY


1) Kupující má právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy jemu nebo jím určené osobě bylo zboží doručeno, a to bez uvedení důvodu. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího: FIKA parrner, s.r.o., sídlem Brusy 589, Zastávka u Brna, 664 84, IČ: 26295024, e-mailový kontakt fika@fika.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).
3) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4) V případě kupujícího, který není spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

Vzor odstoupení od smlouvy je dostupný zde.


B. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1) Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. S vrácením platby je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže odeslání zboží zpět prodávajícímu. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu a nepoškozené.
2) Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující oznámí prodávajícímu, že odstupujete od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu na adresu: FIKA partner s.r.o. Komenského 589, Zastávka u Brna, 664 84.Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešlete zboží zpět před uplynutím uvedených 14 dnů.
3) Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.
4) V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


ČLÁNEK V
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

 

A. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
3) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
4) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
5) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8) Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
9) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
10) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
11) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


B. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ


1) Kupující může vadu reklamovat u prodávajícího.
2) Kupující je při reklamaci povinen postupovat tak, že doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodávajícího: FIKA partner, s.r.o., sídlem Komenského 589, Zastávka u Brna, 664 84, IČ: 26295024, (zboží musí být kompletní a čisté) e-mailový kontakt fika@fika.cz. Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každému reklamovanému zboží je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a uvést přesný popis závad na zboží.
3) Prodávající rozhodne o reklamaci v co nejkratším termínu, kupujícího informuje elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4) Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
5) Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Prodávající po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
6) Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Formulář ke stažení zde.


ČL. VI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.
2) Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
3) Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: FIKA partner, s.r.o., sídlem Komenského 589, Zastávka u Brna, 664 84, IČ: 26295024.
4) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
5) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.
6) Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7) Prodávající sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.


ČL. VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2) Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
3) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
4) V případě jakýchkoli stížností nebo dotazů má kupující možnost kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese fika@fika.cz Informaci o vyřízení stížnosti nebo dotazu kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.
5) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.